Projecten


We zijn actief als partner in tal van onderzoeks- en demonstratieprojecten in België en Nederland. We werken daarbij nauw samen met onderzoeksinstellingen waar we vanwege onze uitgebreide terreinkennis de ideale partner vormen voor onderzoek op bedrijfsniveau.
Recente projectmedewerking:
Jaar Beschrijving
2022-2024 Natuurlijk melkpoeder in de biologische geitenhouderij ism CCBT en Odisee Hogeschool, in opdracht van de Vlaamse Overheid
2022-2024 Naar een biologisch verantwoord methaan onderdrukkend rantsoen (Biomora) ism Universiteit Gent en Inagro, in opdracht van Vlaamse Overheid
2022 AgroVeerkracht ism Rurant, Boerenbond en Provincie Antwerpen
2021-2023 SaNa ProRund: samenwerking met natuurgebied als kwalitatief productiesysteem voor een biologisch melkveebedrijf De Witte Liereman ism Natuurpunt, in opdracht van de Vlaamse Overheid
2021-2023 CCBT project ism Inagro: Zonnekroon als klimaatrobust gewas en regenwormen ter preventie van droogtestress bij ruwvoergewassen
2021 Win-Win-project Landbouw-Natuur / klimaatbestendige landbouw op biomelkveebedrijf De Winning ism Innovatiesteunpunt
2021 Landbouwkundige aspecten van hamsterbescherming doorgronden ism Regionaal Landschap Haspengouw Voeren
2021 Stikstofefficiëntie optimaliseren op gangbare en biologische nederlandse melkvee- en melkgeitenbedrijven in opdracht van Louis Bolk Instituut
2020 Ontwerp melkschapen- en melkgeitenbedrijf in Turkije ism bedrijfsadviseur Haim Leibovich uit Israël
2020-2022 Bolucap project: ontwikkeling monitoringsbolus voor melkgeiten met steun van Vlaio
2020-2022 CCBT project ism Inagro en Odisee: Voederbomen voor bio-herkauwers
2019-2020 Win-Win-project Landbouw-Natuur / klimaatbestendige landbouw in de Gulpvallei ism Mieco-effect
2017-2021 ARO-koplopers : Valoriseren en herwaarderen van de open ruimte in Oud-Turnhout, Ravels en Arendonk
2018-2020 PDPO-project ism Innovatiesteunpunt en Boerenbond : De Klimaatploeg : hoe run je een landbouwbedrijf klimaatvriendelijk?
2019 Bedrijfsstudie Beverbeek in opdracht van KULeuven en in samenwerking met Mieco-effect en Kurt Sannen Advies
2018-2019 CCBT-project ism Inagro : Bedrijfseconomische consequenties van diverse ontwikkelingspaden binnen biologische melkveehouderij
2018-2019 CCBT-project ism Inagro : Optimalisatie energieteelten voor een evenwichtig herkauwer rantsoen
2017-2018 CCBT-project ism Inagro : BBB ‘Bio Beter Beweiden’: breng je beweiding in topvorm
2017-2018 Project ism Mieco-effect : Natuurboeren : een bedrijfseconomische rekentool voor het beheer van natuurgrasland door landbouwers
2016-2019 EU-project : 4D4F : data driven dairy decisions  for farmers
2016-2017 CCBT-project ism Odisee : Alternatieve methoden voor de preventie of behandeling van een knelpuntziekte in de biologische geiten- en rundveehouderij in Vlaanderen
2016-2017 CCBT-project ism Inagro : GPS van mengteelten & fosfor in stalmest
2016-2017 CCBT-project ism Inagro : ‘Graasgraan’ in de teeltrotatie op de huiskavel van biologische (melk)veebedrijven
2015-nu Interreg-project ism Mieco-effect : Groot-Saeftinghe: het telen van kiekendiefvriendelijke gewassen
2015-2017 ARO : Valoriseren en herwaarderen van de open ruimte in Oud-Turnhout, Ravels en Arendonk
2015-2017 Opdracht ondersteuning landbouwers bij aangaan vrijwillige samenwerking ten behoeve van het soortenbeheersplan Antwerpse haven met speciale aandacht voor Bruine Kiekendief. In opdracht van Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, ism  Mieco-effect bvba
2016-2016 CCBT-project ism Inagro : eiwitvoorziening bij biologisch vee
2014-2016 project ism Mieco-effect : Opmaak alternatief inrichtingsplan voor de Berendrechtse polder
2014-2015 CCBT-project ism Inagro: Klaver troef! Over klavermoeheid en goed (gras)klaverbeheer
2013-2016 Welzijnsevaluatie bij melkgeiten ism Hogeschool Odisee
2013-2014 CCBT-project ism Inagro: Naar een betere eiwitvoorziening bij biologisch vee
2013-2015 EU Leonardo Da Vinci partnership projects   : European Agricultural Training – renewing skills for experienced Organic advisers
2012-2015 Inhoudelijke medewerking studiedagen biologische geiten- en schapenhouderij in Duitsland ism Bioland, Duitsland
2012-2015 ADLO-project ism ILVO : Bio in Beeld
2012-2013 CCBT-project ism Inagro: Zwavelvoorziening voor dier, plant en bodem in biologische landbouw
2012-2013 CCBT-project: Opvolging coccidioseproject, impact van de groeivoorsprong van geitenlammeren op de latere productie
2011-2016 EU-project ism ILVO :Sustainable Organic and Low-input Dairying (SOLID), ILVO
2011-2013 ADLO demonstratieproject ism Inagro, BB, IlVO : Efficiënt gebruik kengetallen melkvee voor optimalisatie bedrijfsvoering
2011-2012 CCBT-project ism Inagro : Teelttechniek kruiden voor gezond vee
2011-2012 CCBT-project : Inventarisatie van kengetallen biologisch melkvee en vleesvee
2010-2013 Onderzoeksproject ADLO : Naar een efficiëntere mineralenbenutting in de voeding van biologisch melkvee ,UGent Faculteit Diergeneeskunde
2010-2011 CCBT-project, Gebruik van biologische stalmest op grasland, PCBT
2010-2011 CCBT-project, Alternatieve bestrijding van wormbesmettingen binnen de biologische veehouderij, Proefbedrijf voor de Veehouderij, Hooibeekhoeve
2010 CCBT-project Mineralen en spoorelementenvoorziening voor biologisch vee via kruiden in weiland, PCBT
2010-2015 Project Bio-bedrijfsnetwerken, Bioforum, Landwijzer en Louis Bolk Instituut
2008-2009 Mineralenonderzoek koe-geit-schaap in samenwerking met Louis Bolk Instituut en WUR
2007-2009 ADLO-project : Netwerk herkauwerbedrijven als inspiratiebron voor 100 % biologisch voeder met PCBT en Louis Bolk Instituut
2007-2009 Onderzoekproject biologische geitenhouderij BIOGEIT bij Louis Bolk Instituut voor Groene Geit Nederland
2007-2009 Communicatieproject LNV : Bedrijfsnetwerk biologische geiten- en schapenzuivel bij Louis Bolk Instituut Nederland
2006-2010 Kostprijsberekening Biologische geitenhouderij voor Groene Geit, Louis Bolk Instituut Nederland in opdracht van Productschap Zuivel
2006-2009 Alternatieve bedrijfsvoering met grasklaver als basis voor gangbare melkkoeien naar aanleiding van verstrengde mestwetgeving in Nederland voor Duinboeren, Louis Bolk Instituut
2006-2007 Voorbeeldbedrijven bio melkveehouderij, PCBT, in opdracht van ALT, Ministerie van Vlaamse Gemeenschap
2006-2007 Mineralen en Vitaminen voorziening bij biologische melkvee, UGent, in Opdracht ALT, Ministerie van Vlaamse Gemeenschap
2005, 2008, 2009 Updates omschakelingsbrochure biologisch melk-en vleesvee voor Bioforum
2005 Ggo-mijdend koeien voeren met grasklaver als basis, Greenpeace
2005 100% bio voeder aan geiten voor Groene Geit, Louis Bolk Instituut Nederland